ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 • Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Bergen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58253491.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Braaimaster georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Overeenkomst: de tussen de koper en Braaimaster tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 • Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Koper: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Braaimaster een overeenkomst heeft gesloten.
 • Herroepingsrecht: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten te ontbinden.
 • Website: de website van Braaimaster waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.braaimaster.nl.


ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Braaimaster en de koper.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Op de website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 • In het aanbod vermelde eigenschappen van te leveren producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt: alle geringe afwijkingen in gegevens omtrent kleur, maat, gewichten en andere eigenschappen van de producten. De aanwezigheid van dergelijke geringe afwijkingen bieden voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 • Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Braaimaster niet.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Braaimaster onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden.
 • De door Braaimaster langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Braaimaster is verzonden.


ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

 • De overeenkomst tussen de consument en Braaimaster kan door de consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.
 • De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht kan de overeenkomst ontbinden overeenkomstig de door Braaimaster verstrekte instructies, dan wel middels een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Zo spoedig mogelijk nadat Braaimaster in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Braaimaster ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen.
 • Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Braaimaster retourneren.
 • Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst door Braaimaster is bevestigd.
 • Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 • De consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugontvangen.


ARTIKEL 5. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 • Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gebracht van Braaimaster.


ARTIKEL 6. |  UITVOERING EN LEVERING

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.
 • Braaimaster zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 • Braaimaster is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 • Braaimaster zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. In het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Braaimaster de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.
 • Braaimaster behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
 • Het risico van verlies van en schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.


ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 • Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 staat Braaimaster ervoor in dat de geleverde producten geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties.
 • De door Braaimaster geleverde garantie op producten is steeds beperkt tot de door de leverancier op producten gegeven fabrieksgarantie welke steeds aan de koper wordt overgedragen.
 • Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 • Elke aanspraak van de koper op grond van dit artikel vervalt indien het gebrek van de zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Braaimaster is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Braaimaster zijn uitgevoerd.
 • Zonder toestemming van Braaimaster is de koper nimmer gerechtigd de geleverde producten te retourneren. Indien Braaimaster de hierbedoelde toestemming verleent, dienen de producten binnen bekwame tijd te worden geretourneerd. Indien de retournering niet binnen bekwame tijd plaatsvindt, komen alle eventuele rechten van de koper te vervallen.
 • Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie of de aanspraak van de koper als bedoeld in lid 4 is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Braaimaster streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet.


ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID

 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Braaimaster draagt hij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de door hem geleverde producten.
 • Braaimaster aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de koper de meegeleverde of anderszins verstrekte (gebruiks)instructies afkomstig van Braaimaster of zijn toeleveranciers deugdelijk had opgevolgd of anderszins overeenkomstig de redelijkerwijs in acht te nemen zorgvuldigheidseisen had gehandeld.
 • Braaimaster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek aan de geleverde zaak waarvoor de producent van de geleverde zaak krachtens afdeling 3 van titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (“productaansprakelijkheid”) aansprakelijk is.
 • Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is Braaimaster nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Braaimaster bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Braaimaster te allen tijde beperkt tot drie maal de koopprijs van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle vorderingen en verweren jegens Braaimaster verjaren na verloop van één jaar.
 • Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Braaimaster, zal de koper Braaimaster vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, voortvloeiende uit het gebruik van de door Braaimaster geleverde producten.
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Braaimaster aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Braaimaster toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 9. |  KLACHTEN

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij Braaimaster.
 • Bij Braaimaster ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord.
 • Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 • Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Braaimaster bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!